banner nagłówka

biuro@kleje-przemyslowe.pl

Start    Gdzie kupić?    O nas    Kontakt    Do tyłu

Kleje Przemysłowe > słownik ważnych pojęć

 •  

   słownik ważnych pojęć


  > Definicje

  ( A, C, E, G, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ż )

  adhezja – stan, w którym dwie powierzchnie przywierają do siebie pod działaniem sił międzypowierzchniowych, na które mogą się składać siły walencyjne bądź siły zakotwiczenia, albo jedne i drugie. Więcej.


  lista porad

  adhezja mechaniczna – adhezja pomiędzy powierzchniami, w której klej utrzymuje razem części poprzez zakotwiczenie się w nich.

  adhezja właściwa – adhezja pomiędzy powierzchniami, które przywierają do siebie wskutek działania sił walencyjnych tego samego typu jak te, które powodują wzrost kohezji.

  amylowy – należący do grupy skrobi; skrobiowy.

  czas kondycjonowania złącza – czas przerwy pomiędzy zdjęciem złącza z urządzen do podgrzewania lub docisku, albo obu, wykorzystany do zakonczenia procesu klejenia a osiągnięciem możliwie maksymalnej wytrzymałości złącza. Niekiedy zwany czasem starzenia złącza.

  czas magazynowania – okres, w którym opakowany klej może pozostawać na składzie w określonej temperaturze w stanie nadającym się do użytku.

  czas montażu – czas między naniesieniem kleju na część klejoną a przyłożeniem na złącze docisku lub temperatury, albo obu.
  (1) otwarty czas montażu - czas pomiędzy naniesieniem kleju na detal a montażem części klejonych.
  (2) zamknięty czas montażu – czas pomiędzy zakonczeniem montażu części klejonych a zastosowaniem docisku lub temperatury, albo obydwu.

  czas utwardzania – okres, podczas którego złącze poddawane jest podgrzewaniu lub ciśnieniu, albo jednemu i drugiemu, aby klej utwardził się.

  czas wysychania – okres, w którym klej na klejonej powierzchni lub złączu jest pozostawiony do wyschnięcia, z zastosowaniem lub bez stosowania gorąca albo docisku, bądź obu tych metod.

  czas zastygania – okres, w którym złącze poddawane jest wysokiej temperaturze lub dociskowi, albo jednemu i drugiemu, w celu utwardzenia kleju.

  część klejona – ciało przywierające do innego ciała za pomocą kleju.

  ekstender – substancja, generalnie posiadająca pewną właściwość klejenia, dodawana do kleju w celu zmniejszenia ilości spoiwa podstawowego potrzebnego na jednostkę powierzchni.

  elastomer – materiał wielkocząsteczkowy zdolny w temperaturze pokojowej odzyskać kształt i rozmiar po odjęciu siły deformującej.

  granica plastyczności – naprężenie (normalne lub tnące), przy którym znacznie powiększa się deformacja bez zwiększenia obciążenia.

  inhibitor – substancja spowalniająca reakcję chemiczną. Inhibitory są czasem używane do pewnych typów klejów, aby przedłużyć ich czas przydatności lub magazynowania.

  kalafonia (rozin) – żywica uzyskana jako pozostałość w procesie destylacji surowej terpentyny z soku drzewa sosnowego (kalafonia) albo z ekstraktu z pni lub innych części drzewa (kalafonia ekstrakcyjna).

  katalizator – substancja, która znacząco przyspiesza utwardzanie kleju przy użyciu mniejszej jej ilości niż podstawowych substratów reakcji.

  kleistość – własność kleju, która umożliwia utworzenie połączenia klejowego o wymiernej wytrzymałości bezpośrednio po kontakcie kleju z detalem klejonym pod niewielkim obciążeniem.

  klej – substancja zdolna do utrzymywania razem materiałów po zetknięciu ich powierzchni.

  (1) Forma fizyczna, np. klej płynny, taśma przylepna
  (2) Typ chemiczny, np. klej silikatowy, klej żywiczny
  (3) Materiały klejone, np. klej do papieru, klej do metalu i tworzyw,klej do etykiet na puszki
  (4) Sposób użycia, np. klej termoutwardzalny.

  klej aktywowany rozpuszczalnikiem – sucha warstwa klejowa, która staje się lepka po zastosowaniu rozpuszczalnika tuż przed aplikacją.

  klej aktywowany wysoką temperaturą – sucha warstwa kleju, która staje się lepka lub płynna po poddaniu jej w montażu wysokiej temperaturze lub wysokiej temperaturze i dociskowi.

  klej dyspersyjny – system dwufazowy, w którym jedna faza jest zawiesiną w płynie.

  klej glutenowy – pierwotnie twarda żelatyna uzyskiwana ze zwierzęcej skóry, ścięgien, chrząstek, kości itp. Także klej uzyskany z tej substancji przez podgrzewanie z wodą.

  klej konstrukcyjny – środek klejący stosowany do przenoszenia wymaganych obciążen, występujących między powierzchniami w warunkach pracy.

  klej kontaktowy – klej, który na pozór jest suchy w dotyku i który pod dociskiem natychmiast przywiera; zwany także klejem suchoklejącym.

  klej nanoszony oddzielnie – termin używany, aby opisać klej składający się z dwóch części, jednej nanoszonej na jeden klejony element i drugiej nanoszonej na powierzchnię drugiego elementu, po czym przykłada się do siebie oba elementy, aby utworzyć złącze.

  klej przylepcowy (wiecznie żywy) – lepko-sprężysty materiał, który w postaci bezrozpuszczalnikowej pozostaje stale lepki w dotyku. Materiał ten przykleja się natychmiast do większości ciał stałych po przyłożeniu bardzo lekkiego docisku.

  klej roślinny – klej wytwarzany z żywicy naturalnej i wody. Także, w bardzo ogólnym znaczeniu, płynny klej o niskiej wytrzymałości klejenia.

  klej rozpuszczalnikowy – klej, którego nośnikiem jest lotna ciecz organiczna.

  klej spieniony – klej, którego gęstość została znacznie zmniejszona poprzez rozproszone w jego masie liczne komórki gazowe.

  klej termotopliwy – klej, który nanosi się w postaci stopionej i który stygnąc przechodzi w stan stały.

  klej termoutwardzalny – klej, który wymaga do utwardzenia temperatury ponad 100°C.

  klej utwardzalny ciepłem – termin ten używany jest czasem jako synonim kleju utwardzalnego w średniej temperaturze. klej utwardzalny na zimno – klej, który zastyga w temperaturze poniżej 20°C.

  klej utwardzalny w średniej temperaturze – klej, który zastyga w temperaturze w granicach od 31 do 99°C.

  klej utwardzalny w temperaturze pokojowej – klej, który zastyga w temperaturze pokojowej od 20 do 30°C.

  klej w postaci folii klejącej – zazwyczaj wspomagany jeszcze kompozycją innych klejów; przeznaczony do sklejania ze sobą warstwami różnorodnych materiałów typu sandwich.

  kohezja – stan, w którym cząsteczki pojedynczej substancji trzymają się razem pod wpływem działania wstępnych lub wtórnych sił walencyjnych. W odniesieniu do kleju – stan, w którym cząsteczki kleju (albo klejonego materiału) trzymają się razem. Więcej.

  kondensacja – reakcja chemiczna, w której dwie lub więcej cząsteczek łączy się przez oddzielenie ich od wody czy innej prostej substancji. Kiedy powstanie polimer, proces nazywa się polikondensacją.

  konsystencja – właściwość płynnego kleju, dzięki której opiera się on deformacji.

  laminat – produkt wykonany przez sklejenie dwu lub więcej warstw materiału czy materiałów.

  lepko-suchy – określenie stanu kleju, kiedy wyparowały lotne składniki lub zostały dostatecznie wchłonięte, pozostawiając go w stanie pożądanej kleistości.

  lepkość – stosunek naprężenia stycznego, występującego pomiędzy warstwami poruszającego się płynu a gradientem prędkości względnej między tymi warstwami.

  modyfikator – każdy obojętny składnik chemiczny dodany do preparatu klejowego, który zmienia jego własności.

  monomer – względnie prosty związek chemiczny, z którego może powstać polimer.

  nitkowanie – właściwość kleju, która powoduje, że tworzą się włókna lub nitki podczas odsuwania powierzchni nanoszących klej.

  nowolak – fenolowo-aldehydowa żywica, która bez dodatku grup metylenowych pozostaje termoplastyczna.

  okres kleistości – okres czasu, w którym klej będzie pozostawał w stanie lepko-suchym po zastosowaniu określonej temperatury i wilgoci.

  osnowa – część kleju, która otacza bądź wchłania zawarty w niej wypełniacz lub wzmacniające cząsteczki i włókna.

  pełzanie – zmiana w czasie wymiarów materiału poddanego obciążeniu, następująca po jego elastycznej lub gwałtownej deformacji. Pełzanie w temperaturze pokojowej czasem nazywa się płynięciem na zimno.

  plastyczność – własność klejów, która pozwala stale i długo deformować materiał nie powodując jego zerwania, pomimo przyłożenia siły przekraczającej granicę płynięcia materiału.

  plastyfikator – materiał wprowadzony do kleju w celu zwiększenia jego elastyczności, podatności na obróbkę i rozciągliwości. Dodanie plastyfikatora może spowodować redukcję lepkości materiału roztopionego, obniżenie temperatury przemiany drugiego rzędu lub obniżenie modułu sprężystości utwardzonego kleju.

  podkład (primer) – powłoka, którą pokrywa się powierzchnię przed naniesieniem na nią kleju w celu podniesienia jakości klejenia.

  polimer – związek powstały poprzez reakcję prostych cząsteczek, posiadający grupy funkcyjne, które w sprzyjających warunkach pozwalają z ich kombinacji tworzyć duże masy cząsteczkowe. Polimery mogą powstawać przez polimeryzację (polimer addycyjny) lub polikondensację (polimer kondensacyjny). Kiedy wprowadzonych jest dwa lub więcej monomerów, produkt nazywa się kopolimerem.

  polimeryzacja – reakcja chemiczna, w której cząsteczki monomeru sieciują wzajemnie tworząc duże cząsteczki, których masa cząsteczkowa jest wielokrotnością masy substancji pierwotnej. Kiedy występują dwa lub więcej monomerów, proces nazywa się kopolimeryzacją lub heteropolimeryzacją.

  przygotowanie powierzchni – fizyczne bądź chemiczne (albo jedno i drugie) przygotowanie części klejonej, aby uczynić ją podatną do łączenia klejem.

  retrogradacja – zmiana past skrobiowych z niskiej na wysoką konsystencję w procesie starzenia się.

  rezinoid – wszelkie rodzaje termoutwardzalnych żywic syntetycznych, bądź w swoim początkowym, czasowo łatwo topliwym stanie, bądź w swoim koncowym stanie nietopliwym.

  rozcienczalnik – odparowujący płyn dodawany do kleju w celu zmiany jego konsystencji lub innych własności.

  rozpuszczalnik – środek dodawany zwykle do kleju, aby zmniejszyć koncentrację materiałów klejowych.

  samowulkanizujący – dotyczący kleju, który wulkanizuje się bez stosowania wysokiej temperatury.

  smarowanie – proces nanoszenia materiału na powierzchnię w celu wypełnienia porów, a tym samym zmniejszenia absorpcji nakładanego następnie kleju czy powłoki, albo w celu zmodyfikowania pod innym względem własności powierzchni klejonego detalu dla poprawienia adhezji.

  spływanie – ruch kleju podczas procesu klejenia przed utwardzeniem kleju.

  spoina – warstwa kleju, która łączy dwa detale.

  spoistość – termin jakościowy określający klej, który nie ciągnie się lub w czasie aplikacji nie tworzy włókien.

  spoiwo – składnik kleju odpowiedzialny głównie za siły wiązania, które utrzymują dwa ciała wzajemnie połączone.

  stadium A – wczesne stadium w reakcji niektórych żywic termoutwardzalnych, w którym materiał jest niskotopliwy i jeszcze rozpuszczalny w niektórych płynach. Czasem określany jako rezol.

  stadium B – stadium pośrednie w reakcji niektórych żywic termoutwardzalnych, w którym materiał mięknie, kiedy zostanie podgrzany i pęcznieje w kontakcie z niektórymi płynami, lecz nie może całkowicie się stopić ani rozpuścić. W tym stadium znajduje się zwykle żywica w nieutwardzonym kleju termoutwardzalnym. Czasem określane jako rezitol.

  stadium C – ostatnie stadium w reakcji niektórych żywic termoutwardzalnych, w którym materiał jest względnie nierozpuszczalny i nietopliwy. W tym stadium znajdują się niektóre żywice termoutwardzalne w warstwie całkowicie utwardzonego kleju. Czasem określane jako rezit.

  stałość – odporność połączenia klejowego na szkodliwe oddziaływania.

  suchy dotyk – właściwość niektórych klejów, szczególnie klejów w postaci niewulkanizującej gumy, polegająca na przyczepności w kontakcie między sobą w stadium odparowania składników lotnych, mimo że kleje wydają się suche w dotyku. Czasem nazywana kleistością agresywną.

  suszyć – zmieniać stan fizyczny kleju na powierzchni klejonej poprzez odparowywanie albo absorpcję zawartych w nim rozpuszczalników bądź przy pomocy obu tych metod.

  synereza – wydzielanie przez żele małej ilości płynu.

  temperatura utwardzania – temperatura, jakiej poddawany jest klej lub złącze, aby klej zastygł.

  temperatura wysychania – temperatura, jakiej poddawany jest klej na części klejonej lub w złączu, bądź też samo złącze, w celu wysuszenia kleju.

  temperatura zastygania – temperatura, jakiej poddaje się klej lub połączenie klejowe w celu utwardzenia kleju.

  termoplast – materiał, który można powtarzalnie zmiękczać przez podgrzewanie i powodować jego stwardnienie przez schłodzenie.

  termoplastyczny – zdolny do ponownego zmiękczenia pod wpływem ciepła i stwardnienia pod wpływem schłodzenia.

  termoutwardzalny – posiadający zdolność do reakcji chemicznej powodowanej działaniem wysokiej temperatury, katalizatorów, światła UV itp., doprowadzającej do względnie nietopliwej postaci.

  tiksotropia – własność kleju polegająca na jego rozrzedzaniu się pod wpływem ruchu w warunkach izotermicznych, a następnie gęstnieniu po jego ustaniu.

  utwardzacz – substancja albo mieszanina substancji dodawana do kleju w celu wspomagania lub kontrolowania reakcji utwardzania. Termin ten jest także używany dla określenia substancji dodawanej w celu kontrolowania stopnia twardości zastygłej warstwy.

  utwardzacz zablokowany – nieaktywny środek utwardzający lub utwardzacz, który można zaktywizować fizycznie lub chemicznie, gdy zajdzie potrzeba.

  utwardzać – przekształcać klej w stan ustalony lub twardy przy pomocy procesu chemicznego albo fizycznego, jak kondensacja, polimeryzacja, utlenianie, wulkanizacja, żelowanie, hydratacja lub odparowywanie lotnych składników.

  współczynnik lepkości – naprężenie tnące przyłożone stycznie, które indukuje gradient szybkości. Materiał ma lepkość o wartości jednego puaza, kiedy naprężenie tnące o wartości jednej dyny na centymetr kwadratowy wywołuje gradient szybkości o wartości (1 cm/s)/cm.

  wulkanizacja – reakcja chemiczna, w której zmieniają się własności fizyczne gumy, tak że staje się ona mniej podatna na plastyczne płynięcie, uzyskuje mniej kleistą powierzchnię i większą wytrzymałość na rozciąganie poprzez reagowanie z siarką lub innymi odpowiednimi czynnikami.

  wypełniacz – substancja, na ogół nie klejąca, dodawana do kleju, aby poprawić jego właściwości pracy, stałość, wytrzymałość lub inne cechy jakościowe.

  wytrzymałość klejenia – obciążenie jednostkowe, które powoduje zniszczenie spoiny wskutek rozciągania, ściskania, zginania, oddzierania, uderzen, rozrywania lub ścinania, jeśli przełom wystąpił w płaszczyźnie klejenia lub w jej pobliżu.

  wytrzymalośc na sucho – wytrzymałość spoiny klejowej określona natychmiast po wyschnięciu w określonych warunkach lub po okresie kondycjonowania w standardowej atmosferze laboratoryjnej.

  wytrzymałość na mokro – wytrzymałość spoiny klejowej określona natychmiast po wyjęciu z płynu, w którym była zanurzona w określonych warunkach czasu, temperatury i docisku.

  zawartość ciała stałego – procent wagowy materii nielotnej w kleju.

  żel – substancja półpłynna zawierająca sieć stałych ziarn krystalicznych utrzymujących substancję półpłynną.

  żywica – stały, półpłynny lub pseudostały materiał organiczny o nieokreślonej i często wysokiej masie cząsteczkowej, który pod obciążeniem wykazuje tendencję do płynięcia, występuje zwykle w formie zmiękczonej lub stopionej i pęka zazwyczaj z przełomem muszlowym.

  żywica płynna – organiczny płyn polimerowy, który w stadium koncowym, kiedy jest gotowy do użycia, staje się żywicą.

  żywica naturalna – wszelkie substancje należące do klasy koloidalnych, będące wyciągami lub preparatami z roślin, lepkie po zwilżeniu, składające się z węglowodanów i kwasów organicznych, które rozpuszczają się lub pęcznieją w wodzie.

   

  > Symbole i nazwy tworzyw

  1. Tworzywa termoutwardzalne i termoplastyczne


  Symbol Nazwy chemiczne Nazwy handlowe
  ABS Kopolimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy Lustran, Novodur, Terluran
  CA Octan celulozy Cellidor S, Cellonex, Tenite
  CN Azotan celulozy Celluloid
  EP Żywica epoksydowa Araldite, Epoxin, Eurepox, Grilonit, Rütapox
  MF Żywica melaminowo-formaldehydowa Bakelite, Melopas, Resart, Hornit, Resopal, Trespa-Duran
  PA Poliamid Durethan, Grilon, Sniamid, Ultramid, Verton, Rilsan, Nylon, Grilamid, Vestamid
  PBTP Politerftalan butylenu Arnite, Crastin, Hostadur, Pocan, Ultradur,Vestodur
  PC Poliwęglan Makrolon, Lexan
  PE Polietylen Baylon, Eltex, Hostalen, Lupolen, Vestolen
  PEEK Polietero-eteroketon Victrex, Ultrax
  PETP Politerftalan etylenu Arnite, Crastin, Hostadur, Hostaphan, Ultradur, Vestodur
  PF Tworzywo fenolowo-formaldehydowe(żywica fenolowa) Bakelite, Durax, Resinol, Supraplast, Trolitan
  PMMA Polimetakrylan metylu Plexiglas, Resarit, Degalon
  POM Polioksymetylen (poliacetal) Delrin, Hostaform, Ultraform
  PP Polipropylen Eltex P, Hostalen PP, Novolen, Vestolen P
  PPO Politlenek fenylenu Arylon T, Noryl, Xyron
  PPS Polifenylenosulfid Ryton, Fortron
  PS Polistyren Hostyren, Styron, Vestyron
  PSU Polisulfon Udel, Ultrason S
  PTFE Policzterofluoroetylen Fluon, Hostaflon TF, Teflon
  PUR Poliuretan Baydur, Elastopal, Bayflex, Elastollan, Desmopan, Vulkollan, Moltopren
  PVC Polichlorek winylu Hostalit, Mipolam, Trovidur, Vestolit, Vinidur, Vinoflex
  SAN Kopolimer styrenoakrylonitrylowy Luran, Sanrex, Vestoran
  SB Kopolimer butadienowo-styrenowy polistyren wysoko udarowy Styrolux, Vestyron H
  UF Żywica mocznikowo-formaldehydowa (żywica mocznikowa) Bakelite, Cibamin, Pollopas
  UP Nienasycona żywica poliestrowa (żywica poliestrowa) Alpolit, Leguval, Palatal, Resipol, Vestopal, Durodet, Polydur

  2. Elastomery


  Symbol Nazwy chemiczne Nazwy handlowe
  CR Kauczuk chloroprenowy (kauczuk polichlorobutadienowy) Baypren, Butaclor, Neoprene
  EPDM Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy Buna AP, Dutral, Keltan, Nordel, Vistalon
  NBR Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadienowo-arylonitrylowy) Perbunan N, Butaprene FR-N, Europrene N, Hycar, Tylac
  SBR Kopolimer butadienowo-styrenowy Buna-hüls, Cariflex-Krylene, Nipol, Polysar S
  SI Kauczuki silikonowe Silopren, Silastic, Silastomer
  TPE Poliolefiny termoplastyczne (elastomer fluorowy) Santoprene Viton

  3. Tworzywa wzmocnione

  CRP Tworzywa wzmocnione włóknem węglowym
  GRP Tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
  SRP Tworzywa wzmocnione włóknem syntetycznym
  MRP Tworzywa wzmocnione włóknem metalowym
   

  > Jednostki przeliczeniowe wielkości fizycznych:


  Długość: Powierzchnia: Objętość:
  0,001 cala = 0,025mm
  1 cal (in.)= 25,4mm 
  1 stopa (ft.)= 12in.= 304,8mm
  1 jard= 3ft.= 0,914m
  1 cal kwadratowy (sq.in.)= 6,45cm2
  1 stopa kwadr. (sq.ft.)= 144sq.in.= 929,03cm2
  1 jard kwadr. (sq.yd)= 9sq.ft.= 0,836m2
  1 cal sześcienny (cu.in.)= 16,387cm3(cc)
  1 stopa sześc. (cu.ft.)= 1728cu.in.= 0,0283m3
  1 pint = 0,568litra
  1 galon US (amer.)= 3,785litra
  1 galon UK (bryt.)= 4,546litra
  Masa: Siła: Wytrzymałość:
  1 uncja (oz.)= 28,35g
  1 funt (lb.)= 16oz.= 0,454kg
  1 tona brytyjska= 2240lb. = 1016kg
  1 tona metryczna= 1000kg
  1 lbf= 4,45N
  1 kg f= 2,205lbf
  1 ton-siła bryt.= 9,964kN
  1 tona-siła metr.= 9,81kN
  1 N/mm2 = 1 MN/m2 = 1MPa = 10daN/cm2 = 10kgf/cm2 = 145lbf/sq.in
  1 daN/cm (peel)= 1N/mm
  Moment: Ciśnienie: Lepkość (dynamiczna):
  1 N•m=10daN•cm = 8,85lbf•in= 0,737lb•ft 14,5 lbf/sq.in (psi)= 1bar = 105N/m2= 0,1N/mm2 = 0,1MPa 1 centypuaz (cPs)= 1 mPa•s (millipaskal sekunda)
  1 Pa•s= 1000 mPa•s
  Temperatura: Ciężar właściwy:  
  1 °F= 1,80 (°C + 32)
  1 °C= 0,556 (°F - 32)
  Masa (g)= Objętość (ml) x ciężar właśc. (sg)
  Objętość (ml)= Masa (g) / ciężar właśc. (sg)
   
   

  > Tabele zużycia:

  1. Ogólne dane dla wszystkich produktów

  1 ml pokrywa 400cm2 (60 cali2) przy grubości 0,025 mm 0,001")
  1 ml pokrywa 100 cm2 (15 cali2) przy grubości 0,1 mm (0,004")
  1 ml pokrywa 40 cm2 (6 cali2) przy grubości 0,25 mm (0,010")

  2. Wzór zużycia (klejenie i uszczelnianie powierzchni płaskich).

  Zużycie = dług. klejenia x szer. klejenia x grub. warstwy kleju x liczba składników x współ. korekcyjny
  ml mm mm 0,1 mm (1,2* / 1000 szt.)

  3. Wzór zużycia klejenie połączen współosiowych).

  Zużycie = śred. klejenia x dług. klejenia x  grub. warstwy kleju x liczba detali x współ. korekcyjny
  ml    mm mm 0,08 mm (3,14 x 1,2* / 1000)

  4. Tabela zużycia dla produktów mocujących

  Średnica
  (mm)
  Długość
  pracującego złącza
  (mm)
  Ilość produktu na złącze
  (ml)
  Liczba złączy z opakowania
  10 ml 50 ml 250 ml
  5 5 0,0075 1300 6500 32500
    10 0,015 600 3000 15000
  10 5 0,015 600 3000 15000
    10 0,030 300 1500 7500
    20 0,060 160 800 4000
  15 10 0,045 200 1000 5000
    20 0,090 100 500 2500
    50 0,226 40 200 1000
  20 10 0,060 160 800 4000
    20 0,121 80 400 2000
    50 0,30 30 150 750
  25 10 0,075 130 650 3250
    20 0,151 60 300 1500
    50 0,377 26 130 600
  40 10 0,121 80 400 2000
    20 0,24 40 200 1000
    50 0,60 16 80 400
    100 1,21 8 40 200
  50 20 0,30 30 150 750
    50 0,754 13 80 400
    100 1,51 6 30 150
  Zakładając: luz 0,08 mm (0,003") plus 20% praktycznej korekcji.

  5. Długość wstęgi dla produktów żelowatych

  Średnica wstęgi Praktyczna długość wstęgi naniesionej z ml
  2 mm 250 mm
  4 mm 65 mm
  6 mm 25 mm
  Odnosi się do cyjanoakrylanów, uszczelniaczy powierzchni, silikonów/poliuretanów i wzmocnionych produktów akrylowych.

  6. Cyjanoakrylany - używane ze standardową dyszą

  Klej CA Przybliżona długość wstęgi z grama Liczba pojedynczo spadających kropli z grama
  MULTIBOND-41, 42, 43, 47 1500 mm 25 - 35
  MULTIBOND-46 600 mm 25 - 35
  1 pojedynczo spadająca kropla po dociśnięciu dwu twardych powierzchni rozpłynie się na przestrzeni do ok. 2,5 cm średnicy.

  7. Zabezpieczanie/uszczelnianie gwintów.

  Metryczne
  (Długość uszczelniana)
  Brytyjskie
  gwinty/rury
  Ilość produktu
  na złącze* ml
  Liczba złącz
  z opakowania
  10 ml 50 ml 250 ml
  M3 (2,5) 4BA   0,006 1600 8000 40000
  M6 (4) 1/4"   0,018 500 2500 12500
  M10 (8) 3/8" 1/4" BSP 0,060 160 800 4000
  M20 (15) 3/4" 1/2" BSP 0,454 20 100 500
  M30 (22) 1 1/4" 3/4" BSP 0,995 10 50 250
  Przyjmując: 0,1 mm szczeliny (M3-M10) i 0,2 mm szczeliny (M20 i M30), z 20% nadmiarem.

  8. Aktywatory/podkłady

  Ogólną zasadą jest, że stosunek kleju do aktywatora/podkładu będzie się mieścił w granicach od 4:1 do 6:1 objętościowo.

   
   

  © 2020, Centrum Klejów i Uszczelnień , ulica Ustronna 19, 93-350 Łódź; tel: 42 6457540, 42 6457541